Gym Glamour
Zapomněli jste heslo?
Oficiální pravidla soutěže instagram (giveaway)

Oficiální pravidla soutěže instagram z @nataliemyslikovaBOD 1 ORGANIZÁTOŘI SOUTĚŽE

Oddíl 1.1 Soutěž pořádá: Gym Glamour Sp. z o.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 1049978, DIČ: PL7011158464, IČO: 52599176, se základním kapitálem 100.000,00 PLN, zastoupená: Danielem Walendziakem - předsedou dozorčí rady (dále jen "Oficiální pravidla soutěže"/"Pravidla")..

 

BOD 2 DOBA TRVÁNÍ A OBLAST SOUTĚŽE

Oddíl 2.1 Soutěž se koná výhradně v Maďarsku a může se jí zúčastnit kdokoli. Soutěž začíná 02.02.2024 zveřejněním soutěžního příspěvku na profilu @nataliemyslikova a @gymglamour_cz a končí 08.02.2024 v 16:00 českého času. Soutěž probíhá výhradně na instagramovém účtu @nataliemyslikova a @gymglamour_cz, který je dostupný na následujících adresách:

https://www.instagram.com/nataliemyslikova/

https://www.instagram.com/gymglamour_cz/

 

BOD 3 PRÁVO ÚČASTI

Článek 3.1 Soutěže se může zúčastnit každý uživatel platformy Instagram, který má na platformě skutečný účet a splňuje kritéria účasti popsaná níže v těchto pravidlech. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a příbuzní v přímé linii do druhého stupně zástupců organizátora soutěže a agentur spolupracujících s organizátorem soutěže.

 

BOD 4 CENY V SOUTĚŽI

Bod 4.1 Výhrou v soutěži je sada vybraná pořadatelem: podprsenka a legíny. Podmínkou je dostupnost sady na internetových stránkách www.cz.gymglamour.com.

Bod 4.2 Celková hodnota výhry nabízené společností Gym Glamour

Bod 4.3 V soutěži budou vybráni čtyři výherci, kteří obdrží ceny nabízené Pořadatelem v souladu s - bodem 4.1.

Bod 4.4 Výhra bude udělena na základě výběru nejzajímavějších odpovědí na soutěžní otázku z účastníků, kteří splnili podmínky účasti popsané v bodu 4.5. Výherci budou vylosováni z účastníků, kteří splnili podmínky účasti popsané v bodu 4.5.

 

BOD 5. MECHANISMUS SOUTĚŽE

Bod 5.1 Soutěž bude probíhat výhradně na instagramovém účtu @nataliemyslikova (https://www.instagram.com/nataliemyslikova/) v období uvedeném v bodě 2, a to zveřejněním příspěvku na kanálu.

Bod 5.2 Pro účast v soutěži musí uživatelé splňovat všechny následující podmínky:

- sledovat oba účty na Instagramu @gymglamour_cz (https://www.instagram.com/gymglamour_cz/) i @nataliemyslikova (https://www.instagram.com/nataliemyslikova/)

- Odpověď na soutěžní otázku v komentářích zní: "Proč byste měli vyhrát právě vy?"

- V komentáři uveďte dva přátele.

Počet komentářů není omezen.

Bod 5.3 Aby byl příspěvek považován za platný a registrovaný účastníkem, musí společně splňovat následující podmínky:

- Nesmí žádným způsobem porušovat tato oficiální pravidla;

- Neobsahovat urážlivé údaje, slova nebo symboly urážející obecně nebo přímo osoby určité rasy, jedince, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomické skupiny, ani nezákonný, nemorální nebo protispolečenský obsah;

- nesmí obsahovat výhrůžky vůči třetím osobám, místům, společnostem nebo skupinám; nesmí porušovat soukromí, právo na soukromí a/nebo jiná práva třetích osob, společností nebo jednotlivců; ani jinak porušovat platné zákony a předpisy;

- neobsahovat odkazy na registrované nebo neregistrované značky nebo sdělení o nich;

- nepoužívat výrazy chráněné autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví;

- nepropagovat značky tabáku nebo alkoholu nebo konzumaci tabáku a alkoholu;

- Neobsahují sdělení zaměřená na nezletilé osoby ani neodkazují na nezletilé osoby;

- Neuvádět osobní údaje patřící jemu nebo jiným osobám.

 

Každý účastník, který napíše komentář, který nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude diskvalifikován a nebude zařazen do slosování a/nebo výběru výherců.

Pořadatel má právo, nikoli však povinnost, komentář(e) účastníka(ů), který(é) nesplňuje(jí) výše uvedené podmínky, jakkoli odstranit/změnit/upravit.

K bodu 5.4 se nepřihlíží:

- Komentáře, které neobsahují alespoň 1 odkaz na skutečný účet;

- záměry účastnit se soutěže vyjádřené prostřednictvím soukromých zpráv na Instagramu.

 

Odpovědi na příspěvky, které sdílejí původní soutěžní příspěvek na jiných účtech než @nataliemyslikova, nebudou brány v úvahu jako komentáře k příspěvkům na Instagramu pořadatele.

Odpovědi obdržené po skončení soutěže, jak je definováno v ODDÍLU 2 těchto pravidel, nebudou brány v potaz.

 

BOD 6. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE A PŘEDÁNÍ CENY

Bod 6.1 Výběr nejzajímavějších odpovědí proběhne po skončení soutěže, tj. 15. 12. 2023.

Oddíl 6.2 Budou vybráni čtyři výherci. V případě, že se s jedním z výherců nepodaří spojit ohledně podrobností o výhře, výherce výhru odmítne nebo pokud konečný příjemce výhry nesplní kritéria uvedená v bodě 4, budou vybráni další výherci.

Bod 6.3 Výherce bude informován tak, že bude označen v příspěvku s výsledky soutěže na účtu @nataliemyslikova na Instagramu, kde bude s ohledem na případná technická omezení platformy označen, aby obdržel oznámení o zmínce v příspěvku. Kromě toho se jej/ji pokusíme kontaktovat prostřednictvím soukromých zpráv na Instagramu prostřednictvím @gymglamour_cz (https://www.instagram.com/gymglamour_cz/), abychom zvýšili šanci na odpověď.

Bod 6.4 Pro ověření výherce musí výherce zaslat své osobní údaje na kontaktní adresu info@gymglamour.com. Požadované údaje zahrnují: jméno, příjmení, věk, telefonní číslo, město bydliště, aby mohli být později kontaktováni zástupci pořadatele.

Bod 6.5 Výherce má čas do 13. února do 9:00 hodin českého času, aby zaslal své osobní údaje k ověření a podrobnosti o výhře. Pokud se nepodaří výherce potvrdit do výše uvedeného data, budou vybráni další výherci, které kontaktujte prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu. Ti budou mít 24 hodin na ověření zasláním potřebných osobních údajů.

Bod 6.6 V případě okolností, které pořadatel nemůže ovlivnit, nenese pořadatel odpovědnost za nemožnost předat výhry..

 

BOD 7. ZODPOVĚDNOST

Bod 7.1 Organizátor udělí cenu v souladu se specifikacemi těchto oficiálních pravidel. Jakékoli rozhodnutí organizátora týkající se soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Bod 7.2 Organizátor se nebude podílet na žádné korespondenci ani neprovádí žádnou komunikaci týkající se soutěže, výherců, procesních problémů nebo výsledků soutěže, s výjimkou případů uvedených v oficiálních pravidlech.

Bod 7.3 Účastník bere na vědomí a zaručuje se, že nebude zveřejňovat komentáře, které:

- jakýmkoli způsobem porušují platné zákony;

- porušují autorská práva, právo na publicitu nebo práva na ochranu údajů patřící třetí straně;

- obsahují odkazy nebo narážky na registrované nebo neregistrované značky;

- propagují značky tabákových nebo alkoholických výrobků nebo konzumaci tabáku či alkoholu;

- obsahují a odkazují na hanlivé údaje, slova nebo symboly urážející osoby určité rasy, jednotlivce, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomické skupiny;

- obsahují výhrůžky namířené proti jakékoli třetí straně, místu, společnosti nebo skupině;

- narušují soukromí nebo právo na soukromí třetí strany.

 

Bod 7.4. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost a uhradí veškeré škody způsobené pořadateli v důsledku porušení práv třetích stran prostřednictvím zaslaných komentářů, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví. Účastník nese plnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé důsledky vyplývající z uveřejnění nevhodných zpráv nebo porušení práv třetích stran (včetně autorských práv) na instagramovém účtu @tothandi.andee nebo na instagramovém účtu pořadatele a souhlasí s tím, že uhradí pořadateli veškeré škody vzniklé v důsledku použití nevhodných zpráv nebo porušení práv duševního vlastnictví a jakýchkoli jiných práv třetích stran.

Bod 7.5. Organizátor neodpovídá za:

- za činnost a kvalitu služeb poskytovaných třetími stranami jeho prostřednictvím;

- technické problémy nebo neschopnost účastníka (chyby v prohlížeči, problémy s internetovým připojením, problémy s hardwarem nebo softwarem zařízení používaného pro přístup k platformě Instagram, neschopnost účastníka pracovat na počítači/telefonu nebo používat internet), které vznikly z příčin mimo kontrolu organizátora;

- zveřejňování komentářů mimo dobu trvání soutěže, jak je definováno v bodě 2 těchto pravidel;

- případné spory týkající se práv účastníků k účtům na Instagramu nebo kontaktních údajů účastníků;

- pokusy o účast v soutěži mimo období vymezené v těchto pravidlech;

- ztrátu přihlašovacích údajů účastníka, zablokování účtu účastníka na Instagramu, e-mailové adresy účastníka nebo jiné selhání sociálních mechanismů bránící kontaktu nebo ověření účastníka, které nezavinil pořadatel;

- chyby vzniklé v důsledku nesprávného použití osobního počítače účastníkem (přerušení napájení počítače, chyby v operačním systému nainstalovaném v počítači, chyby způsobené virem napadajícím operační systém počítače, chyby vzniklé v důsledku podvodného použití technologie účastníkem za účelem manipulace s výsledky soutěže) nebo mobilního zařízení používaného k přístupu na platformu Instagram;

- chyby vzniklé v důsledku použití jiných technologií nebo platforem sociálních médií, než které organizátor uvedl v pravidlech;

- situace, kdy se některé osoby přihlášené do soutěže nemohou soutěže zcela nebo zčásti zúčastnit, pokud je tato nemožnost způsobena okolnostmi, které pořadatel nemůže ovlivnit;

- nemožnost výherce vyzvednout si výhru z důvodů nezávislých na vůli pořadatele.

 

Bod 7.6. Všichni účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Instagram nenese odpovědnost za jakékoli škody, které účastníkům vzniknou v důsledku účasti v soutěži.

Bod 7.7. Účastí v soutěži jako účastník, v důsledku zveřejnění textových zpráv na instagramovém účtu @gymglamour_cz souvisejících s aktuální soutěží, udělují všichni účastníci organizátorovi univerzální, územní, nevýhradní, bezplatnou, neodvolatelnou licenci na maximální dobu ochrany práv podle zákona a na všechny formy užití a využití (mimo jiné včetně práva reprodukovat, distribuovat, půjčovat, vytvářet odvozená díla, a to v celku nebo po částech).

Bod 7.8. V rozsahu, v jakém místní právní předpisy ukládají postupy pro splnění nebo získání schválení, oprávnění, povolení nebo jiné postupy vyžadované takovou licencí, účastníci souhlasí s tím, že takové postupy dodrží, získají taková schválení, oprávnění, povolení nebo jiné postupy, pokud o to organizátoři požádají.

Bod 7.9. Pokud účastníci nechtějí tato práva udělit nebo nesplňují výše uvedené požadavky, žádáme je, aby se soutěže neúčastnili.

 

BOD 8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bod 8.1. Osobní údaje účastníků zpracovává organizátor pro účely soutěže.

Bod 8.2. Osobní údaje zpracovává Organizátor jako správce údajů, a to jak přímo, tak prostřednictvím Agentury, jakožto oprávněných subjektů (subjektů zpracovávajících osobní údaje jménem a pro Organizátory) v souladu s ustanoveními Pravidly.

Bod 8.3. Právním základem pro zpracování údajů je plnění dohody (čl. 6 odst. 1 písm. b) Pravidel), konkrétně předání ceny organizátory výherci uvedenému v těchto Pravidlech soutěže.

Bod 8.4. Kromě toho organizátoři zpracovávají údaje o výhercích na základě svých povinností vyplývajících z platných právních předpisů vypočítat, srazit a odvést do státního rozpočtu částky představující daně, poplatky a příspěvky, které jsou povinni odvést vzhledem k povaze udělených cen, které představují věcná plnění a podléhají zdanění v rámci daňového režimu této kategorie, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Pravidel (jak je rovněž uvedeno v bodě 7).

Bod 8.5. Kategorie osobních údajů, které podléhají tomuto zpracování, jsou:

pro všechny účastníky: účet na Instagramu se souvisejícími informacemi;

u výherce: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo bydliště a údaje z průkazu totožnosti.

 

BOD 9. DOTČENÉ OSOBY A JEJICH PRÁVA

Bod 9.1. Osoby, kterých se toto zpracování týká, jsou (a) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a které se přihlásí do soutěže v souladu s těmito oficiálními pravidly, bez ohledu na to, zda se později ukáže, že nesplňují podmínky pro to, aby byly považovány za účastníka v souladu s těmito oficiálními Pravidly.

Bod 9.2 Práva účastníků, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Každá osoba, které se toto zpracování týká, uplatňuje práva stanovená platnými právními předpisy, pokud jde o:

právo na přístup - máte právo kdykoli zjistit, jaké údaje o vás zpracováváme a jak je zpracováváme;

právo na opravu - pokud zjistíte, že údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, aby byly nepřesné nebo neúplné údaje opraveny, doplněny;

právo na výmaz - v určitých situacích (např. pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jsou údaje zpracovávány nezákonně) můžete požádat o výmaz údajů, které jsou o vás zpracovávány v souladu s účely stanovenými v tomto dokumentu;

právo na omezení zpracování - toto právo máte v souladu s článkem 18 Pravidel a Organizátor bude povinen dočasně zastavit zpracování údajů, dokud nebude situace údajů jasně vysvětlena;

právo vznést námitku - z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací v souladu s článkem 21 Pravidel;

právo podat stížnost - Národnímu inspektorovi ochrany údajů;

právo podat stížnost k soudu - pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.

 

Bod 9.3. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo za účelem uplatnění některého z výše uvedených práv by měla zúčastněná strana zaslat písemnou žádost na e-mailovou adresu info@gymglamour.com nebo poštou na adresy organizátorů uvedené v bodě 1.

 

BOD 10. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje účastníků se uchovávají po dobu dvou let po skončení soutěže, aby bylo možné dodržet obecnou lhůtu pro podání stížností nebo reklamací.

Dokumenty odůvodňující udělení ceny, jako jsou protokoly o předání ceny, jsou uchovávány po dobu 10 let od uzavření příslušného účetního roku, aby mohly být na vyžádání předloženy příslušným finančním úřadům.

 

BOD 11. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Bod 11.1. Osobní údaje shromážděné a zpracovávané v souvislosti se soutěží organizátory nebo jejich jménem mohou být předány jejich smluvním partnerům, kteří pomáhají při organizaci soutěže (zpracovávají údaje v souladu s pokyny organizátorů) a při plnění dalších výše uvedených účelů, dalším smluvním partnerům, příslušným orgánům v souladu s platnými právními předpisy a veřejnosti (pokud jde o výherce). Organizátoři mohou předávat osobní údaje do jiných členských států EU (např. lékařským analytickým laboratořím). Organizátoři se zavazují dodržovat všechny platné právní předpisy o ochraně osobních údajů tím, že budou údaje uchovávat jak v průběhu soutěže, tak po jejím skončení po nezbytně nutnou dobu v souladu s platnými daňovými a archivačními právními předpisy.

 

BOD 12. REKLAMA

Bod 12.1. Přihlášením do soutěže a účastí v ní výherce/konečný výherce výslovně a jednoznačně souhlasí s natáčením, nahráváním a/nebo fotografováním a s použitím veškerého materiálu vytvořeného v důsledku natáčení, nahrávání a/nebo fotografování v jakékoli formě propagace po skončení soutěže, která s ní souvisí, a to po dobu jednoho roku od převzetí výhry, bez nároku na odměnu nebo nákladů pro organizátory.

Bod 12.2. Přihlášením do soutěže výherce/konečný příjemce ceny bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasí s tím, že jeho jméno, fotografie a videozáznamy pořízené během soutěže nebo v rámci následných reklamních kampaní, včetně jeho podobizny, jména a hlasu, mohou být zaznamenány, vysílány a/nebo využity pro reklamní účely po dobu jednoho roku od převzetí ceny organizátory, a to bez jakýchkoli peněžních či jiných nároků výherce/konečného příjemce ceny.

Bod 12.3. Přihlášením a účastí v soutěži uděluje výherce/konečný příjemce ceny organizátorům bezplatné výhradní právo na použití své podobizny a hlasu ve všech situacích, na všech akcích a při všech vystoupeních během vyšetřování, která jsou nabízena jako cena, a to po dobu 1 roku od data převzetí ceny. Udělená práva zahrnují právo na použití jména, podobizny (na fotografiích a/nebo audio/video záznamech) a hlasu v jakémkoli typu médií, která jsou nyní známa nebo se objeví v budoucnu, jakož i na jejich použití přibližně

 

BOD 13. SPORY

Bod 13.1. Případné spory mezi organizátory a účastníky soutěže budou řešeny smírem, a pokud to nebude možné, budou spory řešeny příslušnými soudy. Platí polské právo..

 

BOD 14. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SOUTĚŽE

Bod 14.1. Soutěž může být předčasně ukončena v případě události představující vyšší moc nebo pokud organizátoři nemohou z důvodů, které nemohou ovlivnit, pokračovat v soutěži v souladu s oficiálními pravidly. Výše uvedené situace zahrnují také veřejnoprávní donucení ze strany příslušného soudu nebo jiného příslušného orgánu veřejné moci, které znemožní pokračování soutěže v souladu s oficiálními pravidly. V případech uvedených v tomto oddíle již organizátoři nemají vůči účastníkům žádné závazky, ani nejsou povinni vracet žádné peněžní částky nebo vyplácet náhrady či jiná podobná plnění. Předčasné ukončení soutěže bude veřejně oznámeno v souladu s ustanoveními bodě 1.

 

BOD 15. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Bod 15.1. Oficiální pravidla soutěže jsou zájemcům zdarma k dispozici na adrese cz.gymglamour.com a v kancelářích organizátorů. Účastí v této soutěži se účastníci zavazují dodržovat tato oficiální Pravidla.


Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium