Gym Glamour
Zapomněli jste heslo?
Obchodní podmínky

Regulamin sklepu internetowego Gym Glamour

§1 Definice

Těmito pojmy používanými v obchodních podmínkách se rozumí:

 1. Administrator – administrator danych osobowych Kupujących, którym jest Sprzedawca.
 2. Poštovní adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, lokalita v obci
  (v případě obce členěné na ulice: ulice, číslo popisné, číslo bytu nebo objektu; v případě obce nečleněné na ulice: název obce a číslo popisné), poštovní směrovací číslo a obec.
 3. Adresa pro zasílání reklamací a vrácení zboží:
  Completio Sp.zo.o. - Gym Glamour
  ul. Jędrzejowska 47
  93-636 Lodž
 4. Ceník doručení – přehled dostupných způsobů doručení a jejich cena na adrese gymglamour.com/strona/dostawa.
 5. Doručení – druh přepravní služby s označením přepravce a ceny uvedené v ceníku doručení na adrese gymglamour.com/stránka/doručení
 6. Doklad o koupi – faktura nebo účtenka vystavená v souladu se zákonem o dani ze zboží a služeb ze dne 11. března 2004 ve znění pozdějších předpisů a s dalšími příslušnými právními předpisy.
 7. Produktová karta – jednotlivá podstránka obchodu s informacemi o jednotlivém zboží.
 8. Občanský zákoník – občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 ve znění pozdějších předpisů.
 9. Spotřebitel – kupující, který je fyzickou osobou, jenž prostřednictvím obchodu provádí nákup zboží, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
 10. Košík – seznam zboží sestavený ze zboží nabízeného v obchodě na základě volby kupujícího.
 11. Kupující – osoba využívající funkce obchodu, včetně nákupu prostřednictvím obchodu.
 12. Místo vydání zboží – poštovní doručovací adresa nebo výdejní místo určené kupujícím v objednávce.
 13. Okamžik předání zboží – okamžik, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, jiná než přepravce, převezme zboží do svého vlastnictví.
 14. Úhrada – provedení platby za předmět smlouvy a doručení.
 15. Zákon na ochranu spotřebitele – zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014.
 16. Zboží – zboží nabízené prodávajícím k prodeji prostřednictvím obchodu.
 17. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky obchodu.
 18. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4. 5. 2016, s. 1).
 19. Obchod – internetový obchod provozovaný prodávajícím na webové stránce www.gymglamour.com.
 20. Prodávající:
  Daniel Walendziak, který podniká pod společností Gym Glamour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adresa: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava, DIČ: 7011158464, evid. č. REGON: 52599176, zapsaná do Státního soudního rejstříku pod číslem 1049978, BANKOVNÍ ÚČET: 85 11402004 0000370274722957, doručovací adresa: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12. patro), 02-017 Varšava, e-mail: info@gymglamour.com
 21. Smlouva – smlouva o prodeji zboží uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím obchodu.
 22. Objednávka – projev vůle kupujícího učiněný prostřednictvím obchodu, který jasně určuje druh a množství zboží; způsob doručení, způsob platby; místo vydání zboží a údaje o kupujícím, a směřuje k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Obecné podmínky

 1. Smlouva je uzavřena v češtině v souladu s polskými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.
 2. Prodávající nabízí doručení zboží zakoupeného v obchodě pouze na území České republiky.
 3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.
 4. Všechny ceny uvedené prodávajícím jsou vyjádřeny v české měně a jedná se o ceny včetně DPH. Cena zboží neobsahuje cenu doručení, která je uvedena v ceníku doručení.
 5. Potvrzení, poskytnutí přístupu a zaznamenání všech podstatných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá tak, že:
  1. bjednávka bude potvrzena zasláním následujících dokumentů a informací na uvedenou e-mailovou adresu: objednávka, zálohová faktura, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky ve formátu pdf, šablona formuláře pro odstoupení od smlouvy ve formátu pdf, odkazy na stažení obchodních pravidel a šablona odstoupení od smlouvy;
  2. k vyřízené objednávce zaslané na uvedené místo vydání zboží bude připojen vytištěný doklad o koupi, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky, šablona formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 6. Prodávající informuje o zárukách poskytovaných třetími osobami na zboží dostupné v obchodě, které mu jsou známy.
 7. Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku; kupující uhradí náklady na komunikaci ve výši uvedené ve smlouvě uzavřené se třetí osobu, která mu poskytuje službu umožňující komunikaci na dálku.
 8. Kupujícímu, který používá internet, prodávající zajišťuje řádný provoz obchodu v těchto prohlížečích (technické požadavky): IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanými nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH, na obrazovkách s horizontálním rozlišením přes 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který má vliv na provoz a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome a Safari může ovlivnit správné zobrazení stránek obchodu, proto pro zajištění plné funkčnosti obchodu gymglamour.com je nutno veškerý tento software vypnout.
 9. Kupující může využít možnost uložení jeho údajů ze strany obchodu, aby si usnadnil zadávání další objednávky. Pro tento účel musí kupující zadat přihlašovací jméno a heslo, které jsou nezbytné k získání přístupu k jeho účtu. Přihlašovací jméno a heslo je posloupnost znaků nastavená kupujícím, který je povinen je uchovávat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující může svoje údaje kdykoli prohlížet, opravovat a aktualizovat, jakož i vymazat svůj účet v obchodě. Kupující může kdykoli bez udání důvodu vymazat svůj účet prostřednictvím zákaznického panelu. V případě vymazání účtu budou vymazány všechny informace týkající se aktivity kupujícího uložené na účtu.
 10. Kupující je povinen:
  1. zdržet se poskytování a šíření obsahu zakázaného právními předpisy, např. obsahu, který propaguje násilí, je hanlivý, narušuje osobnostní práva a další práva třetích osob,
  2. používat obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména používat stanovený software nebo zařízení,
  3. zdržet se jednání, jako je zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spamu) v obchodě,
  4. používat obchod tak, aby nezatěžoval ostatní kupující a prodávajícího,
  5. používat veškerý obsah umístěný na stránkách obchodu pouze k svému osobnímu prospěchu,
  6. používat obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými na území Polské republiky, obchodními podmínkami a obecnými zásadami netikety.

§3 Uzavření a plnění smlouvy

 1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.
 2. Pro zadání objednávky musí kupující provést alespoň tyto kroky, z nichž některé může provádět opakovaně:
  1. přidat zboží do košíku;
  2. vybrat způsob doručení;
  3. vybrat způsob platby;
  4. vybrat místo vydání zboží;
  5. zadat objednávku v obchodě pomocí tlačítka „Objednat a zaplatit“.
 3. Smlouva s kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím v souladu s § 2 odst. 5 bod 1 obchodních podmínek.
 4. Objednávka spotřebitele na dobírku je zpracována neprodleně a objednávka spotřebitele hrazená platbou převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému je zpracována po připsání platby spotřebitele na účet prodávajícího, což musí být provedeno do 30 dnů od zadání objednávky, ledaže spotřebitel nemohl provést platbu bez svého zavinění a informoval o této skutečnosti prodávajícího.
 5. Objednávka kupujícího na dobírku začne být zpracovávána ihned po uzavření smlouvy a objednávka kupujícího hrazená převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému začne být zpracovávána po uzavření smlouvy a připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.
 6. Zahájení zpracovávání objednávky kupujícího může záviset na zaplacení celé nebo části ceny objednávky nebo na získání obchodního úvěru alespoň ve výši objednávky nebo souhlasu prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (splatné při převzetí).
 7. Zakoupené zboží je odesláno nejpozději do jednoho pracovního dne. Výjimkou může být zboží, u něhož je doba dodání uvedená na produktové kartě zboží delší než jeden pracovní den. Lhůta začíná běžet od okamžiku přijetí objednávky ke zpracování.
 8. Zakoupené zboží je spolu s prodejním dokladem zvoleným kupujícím zasláno způsobem doručení, jenž byl zvolen kupujícím, na místo vydání zboží uvedené kupujícím v objednávce, spolu s přiloženými přílohami uvedenými v § 2 odst. 5 bod 2 obchodních podmínek.
 9. Prodávající může po kupujícím požadovat vrácení nákladů na vrácení zásilky s objednaným zbožím prodejci z důvodu jejího nevyzvednutí kupujícím v místě vydání zboží ve stanovené lhůtě.

§4 Právo odstoupit od smlouvy

 1. Na základě čl. 27 zákona na ochranu spotřebitele má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33 a čl. 34 zákona na ochranu spotřebitele (odst. 7–9 níže).
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je 14 dní od okamžiku předání zboží, a pokud je předmětem smlouvy více druhů zboží doručovaného samostatně, pak od okamžiku předání posledního zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 zákona o ochraně spotřebitele (dostupný na adrese: /userdata/public/upload/formularz-zwrotu-towaru-1.pdf) nebo v jiné formě v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
 4. Prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli na e-mailovou adresu (uvedenou při uzavírání smlouvy a další, pokud byla uvedena v podaném prohlášení), že prohlášení o odstoupení od smlouvy obdržel.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 6. Spotřebitel je povinen neprodleně vrátit věc prodávajícímu, avšak nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí, když věc bude zaslána zpět před uplynutím této lhůty.
 7. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na vrácení zboží, pokud jej vzhledem k jeho povaze nelze vrátit zpět běžnou poštovní zásilkou.
 8. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které je vraceno v důsledku odstoupení od smlouvy, přičemž toto snížení hodnoty je způsobeno používáním zboží způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné k zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 9. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání zboží. Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, prodávající spotřebiteli neuhradí další náklady v souladu s čl. 33 zákona o ochraně spotřebitele.
 10. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, při kterém mu nevznikají žádné náklady.
 11. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, při kterém mu nevznikají žádné náklady.
 12. Spotřebitel v souladu s č. 38 zákona o ochraně spotřebitele nemá právo odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, pokud prodávající službu plně poskytl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po poskytnutí plnění ze strany prodávajícího mu zanikne právo na odstoupení od smlouvy;
  2. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, které prodávající nemůže ovlivnit, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. kde předmětem plnění je neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele, nebo věc, která slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. kde předmětem plnění je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
  5. kde předmětem plnění je věc, která je dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení porušen;
  6. kde předmětem plnění jsou věci, které jsou po doručení svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi.
 13. Na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, se vztahují ustanovení týkající se spotřebitele v tomto § 4 obchodních podmínek, pokud
  z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesní povahu vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o centrální evidenci a informacích
  o podnikatelské činnosti.

§5 Záruka a vyřizování reklamací

 1. Prodávající podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku zcela vylučuje odpovědnost za fyzické
  a právní vady (záruka) vůči kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli. Pro vyloučení pochybností se má za to, že úplné vyloučení odpovědnosti za fyzické a právní vady (záruka) se vztahuje také na kupujícího, jenž je fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesní povahu, která vyplývá zejména z předmětu její podnikatelské činnosti a je zpřístupněna na základě ustanovení o centrální evidenci a informacích
  o podnikatelské činnosti.
 2. Reklamace objednávky podané v obchodě zasílejte na adresu pro reklamace uvedenou v § 1 bodě 3 obchodních podmínek nebo na e-mailovou adresu: info@gymglamour.com.
 3. Reklamace by měla obsahovat zejména tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, datum a číslo objednávky, doklad o koupi reklamovaného zboží a důvod reklamace.
 4. Prodávající reklamaci posoudí do 7 dní ode dne doručení reklamace způsobem uvedeným v § 5 bodě 2 obchodních podmínek. Prodávající bude o svém rozhodnutí po posouzení reklamace informovat osobu podávající reklamaci formou, jakou byla podána na adresu tam uvedenou, a to do 7 dnů ode dne posouzení reklamace.
 5. Pravidla pro podávání a posuzování reklamací stanovena v obchodních podmínkách nijak neomezují právo osoby podávající reklamaci podat žalobu k příslušnému obecnému soudu.

§6 Osobní údaje

 1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícími v obchodě, včetně údajů poskytnutých při registraci a během používání účtu, při zadávání objednávky bez registrace v obchodě, při používání obchodu, včetně nakupování v obchodě.
 2. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, je však nezbytné pro nakupování a využívání těch služeb poskytovaných správcem elektronicky, které vyžadují poskytnutí osobních údajů.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, aby umožnil kupujícímu využívat obchod, poskytoval služby elektronickou cestou, uzavíral s kupujícím smlouvy o prodeji zboží objednaného kupujícím v obchodě a řádně plnil tyto smlouvy, jakož i tyto smlouvy vypořádal, plnil zákonné povinnosti uložené správci, identifikoval odesílatele a vyřizoval jeho dotazy zaslané prostřednictvím nástroje pro zasílání rychlých zpráv Zendesk Chat.
 4. Údaje kupujících mohou být dále zpracovávány pro analytické a statistické účely a pro účely přímého marketingu, zejména v souvislosti s poskytováním kupujícím obchodních nebo marketingových informací o zboží a službách dostupných v obchodě nebo v souvislosti s plněním objednané služby pravidelného zasílání zpravodaje Gym Glamour, a za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo obrany proti nim, jakož i pro účely související s průzkumy spokojenosti – v rámci zákonného a oprávněného zájmu správce.
 5. Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího může být v závislosti na situaci a účelu zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) nebo f) GDPR.
 6. Kupující může kdykoli uplatnit právo na přístup ke svým údajům a možnost jejich opravy, vydání jejich kopie, výmazu, omezení jejich zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování údajů z důvodu konkrétní situace kupujícího nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, jakož i právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 7. Kupující byl informován a souhlasí s tím, že e-mailové adresy jsou správci zpřístupněny při registraci účtu kupujícím nebo při zadávání objednávky za účelem zajištění možnosti komunikace prostřednictvím obchodu, zejména ve věcech souvisejících s provozem a vedením účtu nebo zadáním a zpracováním objednávky, jakož i za účelem zasílání správcem kupujícímu elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu objednaných obchodních nebo marketingových informací, včetně nabídek a jiných obdobných sdělení souvisejících se zbožím a službami nabízenými správcem, a zasílání pravidelného zpravodaje Gym Glamour, pokud k tomu kupující udělil příslušný souhlas.
 8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení kupující souhlasí se zpracováním a analýzou údajů, které nejsou osobními údaji, shromážděných správcem prostřednictvím obchodu pro statistické a analytické účely.
 9. V případě získání souhlasu kupujícího mohou být jeho údaje zpřístupněny jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových účelů.
 10. Správce zaručuje, že dodržuje všechny povinnosti uvedené v GDPR, zejména s přihlédnutím k technickým znalostem, nákladům na provedení a k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů a riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností výskytu a závažností ohrožení, a zavádí vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající takovému riziku.
 11. Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů lze správce kontaktovat na e-mailové adrese: info@gymglamour.com nebo korespondenční adrese:Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12. patro), 02-017 Varšava (nejlépe s poznámkou „Osobní údaje“).
 12. Podrobné informace o zpracování osobních údajů v obchodě, včetně práv kupujícího podle GDPR, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na adrese:: http://gymglamour.com/strona/polityka_prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, ani nie może być również w ten sposób interpretowane.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w szczególności celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://gymglamour.com/strona/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia - za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie
  z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: info@gymglamour.com lub listownie pod adresem:Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium